Plakat Kayu + Akrilik -Baladhika JayaPlakat Kayu plus akrilik - Baladhika Jaya